DIVA

强烈的个体。

歌姬是对性感,独立及桀骜不驯的灵魂的赞歌。

运用白金及黑金镶嵌着白色或香槟色钻石,

并加以钻石颈箍栓起,象征着猎豹的肉欲冲动及天生高雅。